Life Members of Orissa Association Mysore (OAM)

Sl. No.

Name

1

Aditya Palit

2

Ajit Panda

3

Amiya Behera

4

Amulya  K. Mohaparta

5

Basant Kumar Roula

6

Bhabani S. Jena Dr.

7

Bhagaban Sahoo

8

Beni Prasad Das Dr.

9

Biranchi Narayan Sahu

10

Biswajit Mishra IFS

11

Bisweswar Parta

12

Chandra Mookerji

13

Chinmoy Pattanayak

14

Chinmoy Patra

15

Dharmapada Sahu

16

Dhaneswar Sahu

17

Dilip Kumar Biswal

18

Dilip K. Misra

19

GatiKrishna Sahu

20

Ghanshyam Pradhan

21

Harish Mohapatra

22

Jyotiranjan Sahoo

23

Kumarsri Ramprasad Dash

24

Keshab Ch Pradhan

25

Krushna Ch Sahu

26

Mahendra Pradhan

27

Mahendra Sarangi

28

Manoj Misra

29

Manoj Misra Dr.

30

Manoj Panda

31

Mihir K. Mahapatra Dr.

31

Muralidhar Pradhan

32

Mrutyunjaya Mishra

33

Nagabhusanaiah H.S.

34

Nilamadhab Patro

35

Prafulla Kumar Mishra IFS

36

Priyaranjan Nayak

37

Rabi Narayan Rout

38

Rabindra K. Sahoo

39

Rabindra Nath Sahoo Dr.

40

Rajesh Parida

41

Ravisankar Mishra

42

Rudra Pratap Tripathy

43

Santoshi Priya Nayak

44

Saradindu Mohanty

45

Saroj K. Nayak

46

S.C.Patnaik

47

Srikant Das

48

Subrat Das

49

Surama Patnaik

50

Suresh K Roula

51

Tushar Panigrahi

52

Udaya K. Pati

53

Umesh K. Pandey

54

D. Vijaya Rao Dr.

55

Visweswara C.S.


* If you are keen to be a part of us by becoming Life Member, please contact Sri Dilip Kumar Misra, President OAM at Phone: 91-821-2518427, 91-821-4280427 &  09448354400.
E-mail: misradk@hotmail.com